Jauns lietotājs?

Reģistrācija

Ieiet

-> Aizmirsu paroli.
    Noformēt pasūtījumu

0x - 0.00€

Jūsu grozs ir tukšs

WISHLIST

Jūsu velmju saraksts ir tukšs

 • Slider 1
 • Slider 2
 • Slider 3
Manufacturers
FACEBOOK

Iepirkšanās noteikumi

1.PASŪTĪJUMS

Pircējs veic Preču pasūtījumu, bet Pārdevējs nodrošina pasūtījuma piegādi. Ar Pasūtījumu tiek saprasts uzskaitījums ar vienu vai vairākiem Preces nosaukumiem (pozīcijām), kas apvienoti ar vienu Pasūtījuma numuru un ietver sekojošu informāciju par Preci: nosaukumu, daudzumu, izgatavotāju (-jiem), piegādes termiņu (-iem), piegādes vietu, cenu, pārējiem piegādes un apmaksas noteikumiem.

Patstāvīgi noformējot Pasūtījumu ar Interneta palīdzību, iepazīstoties ar mājas lapā www.motoline.lv izvietoto informāciju, Pircējs no Pārdevēja elektroniski saņem Piedāvājumu, kas tiek uzskaitīts ka Distances Līgums starp Pircēju un Piegādātāju, kur tiks uzrādīta visa informācija par Pasūtījumu.

Pasūtījuma apmaksa nozīmē pilnīgu Pircēja iepazīšanos ar informāciju par Preci, t. sk. cenu, piegādes un Distances Līguma noteikumiem. Visi Piedāvājumi - Distances Līgumi tiks saglabāti Pasūtītāja www.motoline.lv Profilā.

Pasūtītā Prece var būt sekojošās kategorijās:
„oriģināla”, t. i. Pārdevēja saņemta no transportlīdzekļa ražotāja, vai ražotāja pārstāvja, ko apstiprina atbilstošs ražotāja iesaiņojums vai preču zīme, kas ir attēlota uz pašas Preces, kā arī – „neoriģināla”, t. i. alternatīvā/oriģinālā Pārdevēja saņemta no citiem ražotājiem, ko apstiprina iesaiņojums un uz tā norādītais Preces kataloga numurs.

2.IZPILDES KĀRTĪBA

Ja Prece ir noliktavā Rīgā, tad Pasūtījums tiks piegādāts Pasūtītājam tajā pašā vai nākamajā dienā, atkarībā no izvēlētā apmaksāšanas veida.

Noformējot Pasūtījumu, Pircējs apstiprina iegādes nosacījumus katrai atsevišķajai Preces pozīcijai (piegādes termiņš, cena).

Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu brīdī, kad Prece faktiski tiek nodota Pircējam. Pasūtījuma saņemšanas apstiprinājuma neatņemama sastāvdaļa ir Pārdevēja izdotā pavadzīme ar Pircēja vai tā pilnvarotā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu.

3.ATTEIKUMA TIESĪBAS UN KĀRTĪBA

Pircējam ir tiesības pirms Preces saņemšanas atteikties no Pasūtījuma pie nosacījuma, ka Pārdevējam tiek atlīdzināti izdevumi, ja tādi ir, kas tam radušies, veicot šī Pasūtījuma izpildes darbības.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 12. pants un Ministru Kabineta Noteikumi Nr.207 "Noteikumi par distances līgumu" nosaka, ka pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot ar Distances līguma starpniecību iegādāto preci atpakaļ pārdevējam.

 • PTAL 12. panta 4. daļa nosaka, ka „Atteikuma nosūtīšana noteiktā termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, izņemot izmaksas, kas saistītas ar preču vai lietas atdošanu atpakaļ ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam."
 • PTAL 12.panta 6. daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā", iesakām saglabāt preces oriģinālo iepakojumu, lai, realizējot atteikuma tiesības, prece netiktu ārēji mehāniski bojāta.

14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Preces saņemšanas brīža Pircējam jaaizpildīt Atteikuma veidlapu un jānosūta to elektroniska vēstule Pārdēvējam ar "atgriešanas pieprasījumu" ar atbilstošu pamatojuma komentāru uz e-pasta adresi (shop2 at motoline dot lv). Pārdevējs sazināsies ar Pircēju pēc šī pieprasījuma saņemšanas. Atgriežama Prece un tās iesaiņojums tiek nogādāti atpakaļ uz Pārdevēja noliktavu.

Izmantojot tiesības atteikties no Preces, lūdzam pārliecinieties, ka Prece atrodas oriģinālā un nebojātā iepakojumā, kā arī pati Prece nav bojāta un nav tikusi lietota. Pretējā gadījuma SIA „REVOMATIK” patur tiesības Preci nepieņemt atpakaļ.

Preces norakstīšanu un naudas līdzekļu atgriešanu uz Pircēja norādīto bankas kontu Pārdevējs veic tikai pie nosacījuma, ja Pircējs ir ievērojis visas šeit minētās darbības Pārdevēja informēšanā un Preces atgriešanā.

4.TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

Pārdevēja pienākums ir:

 • Piegādāt Preci atbilstoši Pasūtījuma nosacījumiem.
 • Garantēt analoģisku Preces kvalitātes.
 • Sniegt pilnīgu informāciju par Preci.

Pārdevējam ir tiesības:

- Neuzsākt Pasūtījuma izpildi gadījumā, kad ir izvēlēts apmaksas veids naudas pārskaitīšana uz mūsu konta un nav saņemta noteiktā apmaksa par Pircēja pasūtīto Preci.

- Nepieņemt pretenzijas par Preces neatbilstību, un nepieņemt Preces atgriešanas pieprasījumu gadījumos, ja:

 • Precei ir vizuāli defekti, kas ierobežo Preces tālāku realizāciju un /vai atgriešanu Preces ražotājam;
 • Prece ir uzstādīta nespecelizeta servisā bez attiecīgā aprīkojuma

- Obligāts visu pieļaujamo atgriešanas gadījumu nosacījums ir iesaiņojuma un Preces veselums un tīrība, kā arī svītru koda ar pasūtījuma numuru esamība uz iesaiņojuma, vai arī tieši uz pašas Preces. Ja iesaiņojuma nav, tas ir netīrs vai bojāts, tad Pārdevējam ir tiesības atteikt Pircējam Preces atgriešanu.

- Gadījumā, ja Prece no Pircēja puses netiek pieprasīta 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā, skaitot no Pircēja informēšanas dienas par Preces piegādi Pārdevēja noliktavā, Pārdevējam ir tiesības vienpusējā kārtā realizēt Preci trešajām personām. Tādā gadījumā Pircējs var saņemt par Preci iemaksāto apmaksas summu tikai pēc Preces pārdošanas trešajām personām.

- Gadījumā, ja Pasūtījumā nav vai iztrūkst motociklas datu, Pārdevējam ir tiesības neuzņemties atbildību par Preces atbilstību Pircēja automašīnai.

- Nepieņemt pretenzijas par atgriezto Preci, ja nav iesaiņojuma vai Prece ir zaudējusi atbilstošo Preces izskatu.

Pircēja pienākums ir:

 • Noformējot Pasūtījumu, iesniegt precīzu nepieciešamās Preces aprakstu, tās numuru pēc izgatavotāja kataloga, vai arī visus motociklas datus, kas nepieciešami, lai precīzi noteiktu nepieciešamo Preci (dzinēja tipu, kubaturu, u.t.t). Veicot pasūtījumu patstāvīgi, nekonsultējoties ar Pārdevēja konsultantiem, Pircējs pats uzņemas atbildību par Preces izvēli.
 • Apmaksāt Preci saskaņā ar Pasūtījumā norādīto cenu.
 • Pieņemt preci 2 (divas) darba dienu laikā saskaņā ar nosacījumiem, skaitot no dienas, kad Pircējs saņēmis informāciju par Preces piegādi Pārdevēja noliktavā.

Pircējam ir tiesības:

-Pieprasīt atgriezt apmaksu gadījumā, ja Pārdevējs nevar izpildīt Pasūtījuma nosacījumus.

-Veikt izmaiņas Pasūtījumā pirms Pārdevējs ir uzsācis tā izpildi.

-Vienpusēji atkāpties no pasūtījuma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas dienas, izmantojot atteikuma tiesības, ievērojot minētos nosacījumus Preces atgriešanai, kā arī vienlaikus kompensējot visas Pārdevēja izmaksas saistībā ar Preces atgriešanu ražotāja noliktavā.

Gadījumā, ja tiek atklāts, ka Preces kvalitātes trūkumi nav radušies Pārdevēja vainas dēļ, ekspertīzes izdevumi ir jāsedz Pircējam.

5.CENA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

Kopējā Pasūtījuma cena veidojas no visu Preču cenu summas, kas tiek noteiktas saskaņā ar Pasūtījuma nosacījumiem.

Cenas tiek noteiktas Pasūtījuma veikšanas brīdi Latvijas latos (LVL)

Preces apmaksu Pircējs veic Latvijas latos (LVL), balstoties uz Pārdevēja izsniegtajiem rēķiniem, kas izveidoti atbilstoši noteiktai formai.

Pasūtījuma apmaksas iespējas:

 • skaidrā naudā – apmaksa tiek veikta Pārdevēja kasē;
 • skaidrā naudā – preces saņemšanas brīdī;
 • naudas pārskaitījums – pārskaitot uz rēķinā norādīto Pārdevēja bankas kontu (ar pārskaitījumu no internetbankas).

6.PRECES KVALITĀTE

Pārdevējs piegādā Pircējam Preci, kas pēc kvalitātes atbilst Pircēja izvēlētajai kategorijai. Preces kvalitāte (izņemot slēptos ražošanas defektus) tiek noteikta no Pircēja puses, veicot Preces vizuālo apskati tās saņemšanas laikā.

Ja par Preces kvalitāti rodas domstarpības, katrai Pusei ir tiesības veikt neatkarīgu ekspertīzi. Ekspertīzes izdevumus sedz tā puse, kuras vainas dēļ Precei ir radušies defekti vai bojājumi.

7.GARANTIJAS SAISTĪBAS

Saskaņā ar garantijas nosacījumiem garantija netiek piemērota, ja Preces bojājums saistīts ar nodilumu. Par dilstošām detaļām tiek uzskatītas sekojošas detaļas:

Prēces Apmaksā Pircējs Apmaksā garantija (24 mēneši)
Bremžu kluči Nodiluma gadījumā Materiāla defekta gadījumā (līdz 1 000 km nobraukumam)
Bremžu diski Nodiluma un pārkaršanas gadījumā Materiāla defekta gadījumā
Sajūga kluči Nodiluma un pārkaršanas gadījumā Materiāla defekta gadījumā
Variatora Siksna Nodiluma gadījumā Materiāla defekta gadījumā

Visām Precēm ir ražotāja garantija un tā sākas no brīža, kad Pircējs ir saņēmis Preci. Pircējam ir tiesības saņemt Preces garantijas apkalpošanu tikai pie nosacījuma, ja Prece motociklā tiek uzstādīta specializeta servisā un ievērojot visas ražotāja prasības.

Pircējam jānodrošina Preces uzstādīšana atbilstošā servisā, un, iestājoties garantijas gadījumam, jāsaņem atbilstošā dokumentācija, kas apstiprina detaļas rūpnīcas defektus. Saņemtā dokumentācija kopā ar bojāto detaļu jānosūta uz Pārdevēja adresi, lai tiktu veikta turpmākā norakstīšanas (garantijas apmaiņas) procedūra.

Garantijas gadījumā 3 (trīs) darba dienu laikā Pircējam jāaizpilda „Garantijas pieprasījuma forma”. Pēc minētās pieprasījuma formas saņemšanas Pārdevēja konsultants sazināsies ar Pircēju, lai informētu par tālāko darbību.

Lai veiktu turpmāko norakstīšanas (garantijas apmaiņas) procedūru, Preci jānosūta uz Pārdevēja adresi kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem. Pircēja piestādītie dokumenti tiks izskatīti un Pārdevēja konsultants informēs par pieņemto lēmumu rakstiski uz Pircēja norādīto e-pasta adresi 3 (trīs) darba dienu laikā no dienas, kad saņemti Pircēja iesniegtie dokumenti.

Bojātā Prece var tikt pieņemta izskatīšanai tikai ar sekojošiem dokumentiem:

Pasūtījums - norīkojums par Preces uzstādīšanu Pircēja transportlīdzeklī, ko ir izsniedzis attiecīgais serviss vai arī atbilstošais oficiālais izplatītājs;

Pasūtījuma – norīkojuma veidlapā noteikti jābūt uzrādītai sekojošai informācijai:

 • Transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs;
 • Īpašnieka vārds un uzvārds;
 • Transportlīdzekļa marka, dzinēja tips;
 • Konkrētās detaļas uzstādīšanai izpildītie darbi un to izmaksas;
 • Maksājuma dokumenti, kas apstiprina servisa pakalpojumu apmaksu (kases čeka kopija);
 • Uz uzņēmuma veidlapas uzrakstīts servisa slēdziens par Preces darbnespējas cēloņiem.

Kāda no iepriekš minēto dokumentu un/vai garantijas dokumentu iztrūkums un/ vai tie nav atbilstoši un/ vai ir nepareizi (nepilnīgi, neprecīzi, ar kļūdām, nevīžīgi) aizpildīti, Pārdevējam ir tiesības atteikt garantijas gadījuma izskatīšanu.

Pārdevējs patur tiesības apmainīt Preci, kam bojājums radies ražotāja vainas dēļ, vai atgriezt Pircējam naudas līdzekļus.

Ja rodas nesaskaņas starp Pārdevēju un Pircēju par Preces bojājuma iemesliem, tad Pārdevējam ir tiesības veikt Preces kvalitātes pārbaudi (ekspertīzi). Ja Preces kvalitātes pārbaudes (ekspertīzes) rezultātā tiek noskaidrots, ka Prece ir sabojājusies nevis slēpto rūpnīcas defektu dēļ, bet kādu citu cēloņu dēļ, par ko Pārdevējs neatbild, tad Prece tiek atgriezta Pircējam. Visus Pārdevēja izdevumus par Preces kvalitātes pārbaudes (ekspertīzes) izpildi apmaksā Pircējs.

Garantija uz Preci neattiecas sekojošos gadījumos:

 • ja Prece ir bojāta ceļu satiksmes negadījumā vai neuzmanīgas ekspluatācijas rezultātā;
 • ja bojājumi transportlīdzekļa degvielas apgādes sistēmā un izplūdes gāzu izvades sistēmā radušies nekvalitatīvas degvielas izmantošanas rezultātā;
 • ja bojājumi (tajā skaitā arī piekares un stūres mehānisma) radušies neuzmanīgas vadīšanas rezultātā uz nelīdzena ceļa vai saistīti ar sitienu slodzi pa motociklu detaļām;
 • ja ir ārējie bojājumi stiklos un korpusā, apgaismes ierīcēs;
 • ja nolietojās detaļas un materiāli (eļļa, filtri, drošinātāji, lampas, utt.);
 • Pārdevējs patur tiesības atteikt Pircējam garantijas gadījumu apstiprināšanu, ja Preces iesaiņojums neatbilst tādam, kādā Prece sākotnēji tika nodota Pircējam.

  Saskaņotais Preces atgriešanas termiņš tiek noteikts 20 (divdesmit) kalendārās dienas, skaitot no atgriešanas saskaņošanas ar Pārdevēju. Pārsniedzot šo termiņu, Pārdevējs patur sev tiesības nepieņemt atgriezto Preci.

8.PUŠU ATBILDĪBA

Puses par savu saistību izpildi, ievērojot šos Lietošanas Nosacījumus, atbild saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības gadījumā, ja Pircējs ir patstāvīgi noformējis Pasūtījumu internetā, neveicot preču atbilstības pārbaudes pieprasījumu pēc tā transportlīdzekļa datiem, kam Prece tiek iegādāta.

Pircēja pieprasījums jānosūta elektroniskā veidā Pārdevējam. 1 (vienas) darba dienas laikā Pārdevējs sniedz Pircējam rakstisku atbildi par pieprasījumu. Gadījumā, ja šāda pieprasījuma nav un sakrīt Pārdevēja piegādātās un Pircēja pieprasītās Preces numuri, Pārdevēja saistības tiek uzskatītas par atbilstoši izpildītām un Prece nevar tikt apmainīta vai atgriezta (izņemot garantijas gadījumus).

9.STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

Puses veiks visus pasākumus to strīdu un domstarpību atrisināšanai pārrunu ceļā. Gadījumā, ja Puses nav vienojušās pārrunu ceļā, visi strīdi ir jāizskata saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

10.NOSLĒDZOŠIE NOSACĪJUMI

Nosacījumi stājas spēkā brīdī, kad pircējs apstiprina savu piekrišanu visiem nosacījumiem, uzklikšķot noteiktajā ailē pirms apmaksas veikšanas. Gadījumā, ja Pircējs neapstiprina savu piekrišanu nosacījumiem, Pasūtījuma veikšana nav iespējama.

Pircēja pieprasījumi un/vai pretenzijas Pārdevējam tiek iesniegti rakstiskā veidā, pievienojot nepieciešamos dokumentus, kas pamato šīs prasības (apstiprinošs dokuments par Preču iegādi ar garantijas termiņu vai derīguma (kalpošanas) termiņu, tehnisko pasi vai citus dokumentus, kas tiek apstiprināti no Pārdevēja puses).


© MOTOLINE.LV